سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2104

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <span dir="RTL">قسمت اتصال کپسول گاز پیچی ، شعله ی متمرکز با حرارت بیش از 1800</span>°C<span dir="RTL"> . مناسب </span><span dir="RTL">برای کباب پز ، جوشکاری و کارهای نیازمند به شعله ی بالا . </span> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : <span dir="LTR">Butane</span><br/> ·        مصرف : <span dir="LTR">120 g/h (1,440 kcal /5,558 BTU / 1.6 kW)</span><br/> ·        تنظیم شعله ی دستی<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!