سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2511

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <span dir="RTL">دارای دکمه ی اتصال گاز و شعله ی فوق العاده ( بیش از</span>°C<span dir="RTL"> 1300 ) . سیستم حفاظت دور موجب بالا رفتن استقامت در هنگام استفاده و تنظیم آسان شعله می شود . دکمه ی احتراق برای دسترسی بهتر در قیمت جلو واقع شده است . </span> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : <span dir="LTR">Butane</span><br/> ·        مصرف : <span dir="LTR">80 g/h (960 kcal / 3,811 BTU / 1.10 kW)</span><br/> ·        دکمه احتراق<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!