سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2911

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <span dir="RTL">  لوله ی بلند آن فاصله ی ایمنی مناسبی را بین شعله و شخص استفاده کننده ، ایجاد می کند . شامل آداپتور برای نوع قوطی گاز با نازل .</span> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : <span dir="LTR">Iso-Butane</span><br/> ·        مصرف : <span dir="LTR">1138 g/h (13,462 kcal /53,444 BTU / 15.7 kW)</span><br/> ·        دکمه ی احتراق<br/> ·        گردش 360 درجه<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!