سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2108

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <span dir="RTL">قدرت بالای شعله ی متمرکز . سری قابل تنظیم در راستای غلظت شعله . کاربردهای متنوع و زیاد .</span> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : بوتان<br/> ·        مصرف : <span dir="LTR">234 g/h (2,808 kcal /11,148 BTU / 3.26 kW)</span><br/> ·        دکمه ی احتراق<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!