مایع شستشوی طناب- Beal-ROPE CLEANER

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <br/> <span dir="RTL">پاک کننده ای که به طناب آسیب نمیرساندوبرای تمیزکردن راحتترطنابها ،هارنس ها تولیدشده است.</span><br/> <span dir="RTL">به پلی آمیدآسیب نمیزند.</span><br/> <span dir="RTL">درجه حرارت آب</span>&lt; 30° C<br/> <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;">  </div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;">  </div> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> <br/> <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;">  </div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;">  </div> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!