تبریخ پتزل- Petzl-charlet QUARK

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> تبریخی برای کوهنوردان وسنگنوردان حرفه ای<br/> تبریخ کاربردی QUARKدردرجه اول برای کوهنوردان وسنگنوردان حرفه ای طراحی شده است.به دلیل ساختارقسمت بندی شده ی سرآن،باهرشرایطی سازگاراست.این تبریخ به راحتی قابل استفاده است:متعادل است ودرهرنوع یخی نفوذمیکند.گیردادن آن به صخره بهترانجام میشود.تکیه گاه دست  TRIGREST وGRIPREST یک گرفتن قدرتمندوراحت راکه باهرشرایط سنگنوردی سازگاراست تضمین میکند.<br/> انواع کلنگ:2نوع ،M-P<br/> وزن:550 گرم.<br/> تاییدشده:CE, UIAA <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;">  </div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;">  </div> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> -ساختارآن طوریست که باهرنوع فعالیت ودرهرنوع زمینه ای سازگارمیشود:<br/> مجهزبه MARTEAU ،TRIGREST hand rest و GRIPREST میباشد.QUARKابزارچندکاره ای است که مناسب کوهنوردی ویخ نوردی فنی است.(تیشه درصورت ضرورت میتوانداضافه شود.)<br/> میتواندبه MASSELOTTES pick weights مجهزشود(اختیاری)QUARK نوسان استثنایی داردکه میتواندباسردترین یخ ها سازگارشود.برای یخنوردی مناسب است.<br/> بدون لوازم جانبی وزن آن تنها 460 گرم است که برای مثال عملکردآن رادردره های تنگ و باریک برفی بالامیبرد.<br/> تبریخ قابل تعویض درقسمت بالایی (3میلی متر)برای نفوذراحت حتی دریخ های سردقابل تعویض است.<br/> شکل آن اجازه قلاب های پایداری دریخ وهم در سنگ میدهد.<br/> سوراخ کارابین زیر GRIPRESTاست.<br/> دست تکیه گاه TRIGREST دستها و انگشت سبابه را محکم میبندد.(به راحتی بدون ابزارتنظیم میشود.)قسمت بالایی که مجهزبه چنگ است اجازه میدهدتاکاربربه راحتی دستها راتعویض کند.<br/> قلاب پایینی برای محکم کردن انگشت سبابه است تاپایداری تبریخ رابهترکندودقت رابطورقابل توجهی افزایش دهد.همچنین به عنوان قفل اهرم TRIGREST عمل میکند. <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;">  </div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;">  </div> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!