تبریخ پتزل- Petzl-charlet QUARK
  • 
		تبریخ پتزل- Petzl-charlet QUARK

تبریخ پتزل- Petzl-charlet QUARK

۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال

تبریخی برای کوهنوردان وسنگنوردان حرفه ای
تبریخ کاربردی QUARKدردرجه اول برای کوهنوردان وسنگنوردان حرفه ای طراحی شده است.به دلیل ساختارقسمت بندی شده ی سرآن،باهرشرایطی سازگاراست.این تبریخ به راحتی قابل استفاده است:متعادل است ودرهرنوع یخی نفوذمیکند.گیردادن آن به صخره بهترانجام میشود.تکیه گاه دست  TRIGREST وGRIPREST یک گرفتن قدرتمندوراحت راکه باهرشرایط سنگنوردی سازگاراست تضمین میکند.
انواع کلنگ:2نوع ،M-P
وزن:550 گرم.
تاییدشده:CE, UIAA
-ساختارآن طوریست که باهرنوع فعالیت ودرهرنوع زمینه ای سازگارمیشود:
مجهزبه MARTEAU ،TRIGREST hand rest و GRIPREST میباشد.QUARKابزارچندکاره ای است که مناسب کوهنوردی ویخ نوردی فنی است.(تیشه درصورت ضرورت میتوانداضافه شود.)
میتواندبه MASSELOTTES pick weights مجهزشود(اختیاری)QUARK نوسان استثنایی داردکه میتواندباسردترین یخ ها سازگارشود.برای یخنوردی مناسب است.
بدون لوازم جانبی وزن آن تنها 460 گرم است که برای مثال عملکردآن رادردره های تنگ و باریک برفی بالامیبرد.
تبریخ قابل تعویض درقسمت بالایی (3میلی متر)برای نفوذراحت حتی دریخ های سردقابل تعویض است.
شکل آن اجازه قلاب های پایداری دریخ وهم در سنگ میدهد.
سوراخ کارابین زیر GRIPRESTاست.
دست تکیه گاه TRIGREST دستها و انگشت سبابه را محکم میبندد.(به راحتی بدون ابزارتنظیم میشود.)قسمت بالایی که مجهزبه چنگ است اجازه میدهدتاکاربربه راحتی دستها راتعویض کند.
قلاب پایینی برای محکم کردن انگشت سبابه است تاپایداری تبریخ رابهترکندودقت رابطورقابل توجهی افزایش دهد.همچنین به عنوان قفل اهرم TRIGREST عمل میکند.

این محصول موجود نمی باشد

product

None


 نظر

محصول ارسال شده با سفارش شما مغایرت داشت، شما باید از طریق!